Thursday, March 25, 2010

சக்தி

இருப்பது எதுவோ அது சக்தி
இல்லாததை மறப்பது சக்தி
இதை அறிந்தால் இல்லாததும்
பின்னால் இருப்பதாகும்

பிறருக்காக வாழ்வது சக்தி
சுயநலம் மறப்பது சக்தி
இதை அறிந்தால் தனக்கும்
எல்லா நன்மையும் உண்டாகும்

சுலபமாக செய்ய வருவது சக்தி
எதிர்ப்புகளை சாதகமாக்குவது சக்தி
இதை அறிந்தால்
வானுயரம் வளர்ந்திடலாம்

பம்பரமாய்ச் சுழலுவது சக்தி
ஓய்வெடுப்பதும் ஒருவித சக்தி
இதை அறிந்தால் என்றும்
இளமை காத்திடலாம்

தவறுகள் மன்னிப்பது சக்தி
தீயவை மறப்பது சக்தி
இதை அறிந்தால்
தீதும் நன்றாகி விடும்

No comments: